Projekt programu

ŚWIATOWEGO ZWIĄZEKU STOWARZYSZEŃ

REALIZACJI LEPSZYCH CZASÓW

 

Tworzące się w Polsce Stowarzyszenie Realizacji Lepszych Czasów, pragnie dać początek tworzenia się tego rodzaju Stowarzyszeń na świecie i połączenia ich w jeden Związek.

Stowarzyszenie nasze pragnie, aby nastąpił powrót do naturalnej normalności - życia w szczęściu, wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu między wszystkimi ludźmi na całym świecie. Wierzymy w to, że uda się zrealizować lepsze czasy i dlatego popularyzujemy i proponujemy wszystkim nie tylko popularyzować, ale wcielać w życie wiedzę na następujące tematy (i w miarę swoich możliwości realizować go) :

1.      Nieuchronności zmierzchu kultu pieniądza i nadmiernego bogactwa, które stało się źródłem wszelkiego zła i różnego rodzaju nieszczęść wielu ludzi.

2.      Dobroci i umiłowania pokoju między ludźmi, konieczności wyrzeczenia  się wszelkiej nienawiści do ludzi, bez względu na kolor skóry, wyznanie i narodowość oraz jakąkolwiek przynależność,

3.       Każdy ma prawo głosić, to co uważa, że jest  ważne i godne uwagi, to jednak powinien odpowiadać za to, co głosi i czego broni, mimo tego, że to co głosi, świadczy o nim samym.

4.      Głoszenie prawdy i tylko prawdy, wskazywania odważnie na zakłamanie i obłudę niezależnie od tego gdzie się one pojawią oraz na względność i bezwzględność prawdy, a także na dobre intencje w jej interpretowaniu, obowiązku znajomości i demaskowania chwytów erystycznych, a także metod NLP stosowanych we wszelkiego rodzaju demagogiach, traktując je jako zjawiska wielce szkodliwe w swojej istocie ( Metody NLP dopuszczalne są jedynie w celach psychoterapeutycznych, do których w istocie zostały wynalezione).

5.      Gotowość ubolewania nad swoimi krzywdzicielami, którzy nie uświadamiają sobie nawet tego faktu, że krzywdząc innych szkodzą sobie.

6.      Szerzenie wiedzy i wskazywanie na fakt, iż nienawiść do ludzi jest nieopłacalna, prowadzi ona jedynie do zniszczeń oraz niepotrzebnych walk intelektualno-emocjonalnych, których skutkiem jest faktyczne cierpienie człowieka,

7.      Wielkość człowieka polega na umiejętności przebaczania, tym którzy nie wiedzą co czynią i raczej budzą litość niż nienawiść. Ludzie , którzy w zaślepieniu swym nienawidzą są chorzy, wymagają opieki lekarskiej.

8.      Głoszenie zasad higieny psychicznej w postępowaniu. Zawsze postępować tak, aby nie czynić krzywdy innym nie tylko ze względu na miłość bliźniego, ale ze względu również na interes własny

9.      Uświadamianie dbałości o swoje środowisko naturalne, w szerokim tego słowa znaczeniu, z wyraźnym podkreśleniem, że  środowiskiem naturalnym są nie tylko Ziemia, powietrze, woda, rośliny i zwierzęta, są nim przede wszystkim inni ludzie, których nie należy zatruwać różnego rodzaju  przykrymi informacjami i emocjami (tak jak czynią to z dużym natężeniem mas media szczególnie  telewizja – pokazuje  zbrodnie , szczególnie okrutne filmy, (ostatnio jeszcze szatańsko obłędny pomysł wprowadzania na telewizyjne ekrany ogłupiającego ludzi Big Bradera) stanowią główne źródło fizycznego zatrucia smutku i zła,

10. Dbałości o harmonijny rozwój pod względem fizycznym, duchowym oraz umysłowym i niesienie pomocy w tym rozwoju innym,

11. Propagowanie ścisłości i zwięzłości wyrażania swych myśli na wzór pojęć matematyczno-fizycznych, jako przykład może być matematyczno-fizyczny wzór na szczęście i naturalne, a powszechnie obowiązujące prawo przekory. Wykorzystywanie ich praktyczne w życiu codziennym, umiejętność sterowania różnego rodzaju oporami, wykorzystując znane w fizyce zjawisko „prostowania” tzn. zwiększania  oporów dla rzeczy i zjawisk niepożądanych i złych a zmniejszania ich dla rzeczy i zjawisk powszechnie uznawanych za pożądane i dobre.

12. Wskazywanie na korzyści płynące z usunięcia ze swego słownictwa słowa „walka”, w najszerszym tego słowa znaczeniu, aby nigdy nie toczyć np. wojny o pokój, ani też świętej czy sprawiedliwej wojny. Samo słowo walka należy zastąpić słowem współdziałanie i pomoc. Jeśli ktoś chce z nami walczyć o coś należy mu  wyjaśnić, że walka jest dla niego nieopłacalna w efekcie końcowym. W każdej walce są wszyscy poszkodowani nawet zwycięzcy.

13. Wskazywać na metody i przyczyny osiągania sukcesów,  pomagać innym w ich osiąganiu., a po ich osiągnięciu cieszyć się razem z nimi.

14. Wskazywać na korzyści płynące z pokonywania wszelkiego rodzaju strachu przed cierpieniem a także i śmiercią, której przecież nie ma zarówno w sensie religijnym jaki materialistycznym (ze względu na obowiązujące zasady zachowania energii oraz informacji) czego wiele ludzi nie jest jeszcze w stanie  pojąć. Strach jest zaraźliwą chorobą myśli, którą można i należy leczyć.

Zasady te będziemy głosić  aż do skutku.. W osiągnięcie sukcesu nie możemy wątpić ani przez chwilę. Wiara bowiem czyni cuda. Wiedza natomiast i praca razem z wiarą doprowadzą ostatecznie do skutecznej przewagi, jeśli nie całkowitego zwycięstwa (ze względu na powszechnie występujące i obowiązujące w wielu zjawiskach  prawo przekory) dobra nad złem. Wierzymy w tak zwany efekt „motyla” i w to,  że nawet woda  rzeźbi kamień.

Sukces nasz polegał będzie na tym, że pracując dla tej wzniosłej idei, bez specjalnych nakładów finansowych i organizacji, wszyscy razem, a tym samym i każdy z osobna osiągniemy zamierzony sukces. Będziemy  umieszczać swoje mniejsze (poczynając nawet już od trzech osób, które spotykają się przynajmniej jeden raz w miesiącu i obradują na tematy związane z RLC) i większe,  a nawet bardzo duże - skupiska religijne i społeczne. Na stronie internetowej: http://www.realizatorzy.prv.pl rejestrując się tam, podając przynajmniej trzy nazwiska i ich adresy e-mail, lub swoje strony internetowe.

Strona ta nosić będzie nazwę:

 ”Stowarzyszenie Realizatorów Lepszych Czasów”

Każdy,  kto będzie starał się przestrzegać powyższy regulamin i znał treść wzoru na szczęście, będzie mógł się zaliczyć do tego STOWARZYSZENIA.