Piśmiennictwo dotyczące teorii pola informacyjno emocjonalnego

 

 

1. Jerzy Lechowski Modelowanie elektryczne pola informacyjnego w strukturach biologicznych  4-48.                                                                       Materia III Sympozjum PTFM Zabrze 1972 str 85.

2. Jerzy Lechowski Zarys teorii pola informacyjnego (Cybernetyczne podstawy teorii organizacji nauki) 1973. Fragment                                    pracy planowej Nr. Z - 452  Zakładu Prakseologii PAN. Problem resortowy 32.2. PAN. 1973.

3. Jerzy Lechowski Materiały pomocnicze do repetytorium z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie 1982. Agencja                                      "Omnipres" Warszawa 1982, str. 252.

4. Jerzy Lechowski Analiza możliwości modelowania elektrycznego przepływu informacji w  środowisku 1979. Krajowe                                    Sympozjum "Biocenotyka" 1979 str. 65.     

5. Jerzy Lechowski Analiza możliwości modelowania elektrycznego przepływu informacji w środowisku. "Postępy                                              Cybernetyki" zeszyt Nr 3 Ossolineum 1983 stron 23.

6. Jerzy Lechowski Wstęp do teorii modelowania analogowego charakterów ludzkich M. Mazura 1985. Postępy                                                 Cybernetyki  Nr. 2. 1987 str. 11.

7.  Jerzy Lechowski Zastosowanie zasady zachowania ilości informacji w układach izolowanych Postępy Cybernetyki                                       1987 (10) 3 str 49-56

8. Jerzy Lechowski Pojęcia i oznaczenia wielkości przyjętych w metodzie modelowania charakterów ludzkich M. Mazura.                                 1986. Postępy Cybernetyki Nr. 2. 1987. str. 9. 

9. Jerzy Lechowski Próba modelowania analogowego układu samodzielnego M. Mazura. Praca opublikowana w                                               Postępach Cybernetyki Nr. 2. 1987r. str. 14.

10. Jerzy Lechowski  Metody i konsekwencje poznawcze w twórczości M. Mazura. Nauka Polska Nr 6. 1987 str.111-113

11. Jerzy Lechowski Metoda obliczania ilości i wartości informacji odbieranej przez robotnika obsługującego maszynę                                      Materiały konferencyjne z Ogólnopolskiej konferencji nt. "Analiza ergonomicznych parametrów                                          maszyn i urządzeń". Częstochowa 1987r. str. 10.

12. Jerzy Lechowski Szczęście jest dobrocią (matematyczno-fizyczny wzór na szczęście) Roczniki Filozoficzne KUL z.3                                   Tom XXX/X 1991/1992 str.163-173.

13. Jerzy Lechowski Implementacja maszynowa pakietu testów do diagnozy preferencji(predyspozycji) zawodowych -                                       jako podstawy doboru kadrowego. Resortowy Program Badawczo Rozwojowy Urzędu Rady                                             Ministrów Temat B.12.7

14. Jerzy Lechowski Higiena psychiczna podstawą zdrowia fizycznego i szczęścia. Zdrowie Psychiczne Nr.3-                                                      4.1992.str.44-48.

15. Jerzy Lechowski Psika higieno la bazo de feliĉo kaj sano. Sciencoj Aktoj Volumo 3/6.1/2.5 Acta Sanmarinensia                                           ACADENICE SCIENCARUM INTERNACIONALIS. 1993r

16. Jerzy Lechowski Formulo por feliĉo ĝojo kaj sano. Opublikowane w czasopiśmie Kontakto n-ro 150 (1995-6) w                                             Roterdamie.

17. Jerzy Lechowski  Szczęście człowieka pojęciem globalnym we wspólnotowości. Konferencja „WSPÓLNOTOWOŚĆ,                                   REGIONALIZM, GLOBALIZM” Warszawa, 23-25 września 1996.

18. Jerzy Lechowski Czy szczęście można zdefiniować?  MIESIĘCZNIK JA i TY Wydawane w Chicago. Wrzesień 1998.

19. Jerzy Lechowski Cybernetyka i charakter – przedmowa do dzieła M. Mazura. Wyższa Szkoła Zarządzania i                                                     Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie . Warszawa  1999.

20. Jerzy Lechowski Higiena psychiczna podstawą szczęścia i zdrowia fizycznego w uniwersalistycznej filozofii życia.                                        OCHRONA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA A JAKOŚĆ ŻYCIA. BIBLIOTEKA DIALOGU Warszawa                                      1999. str.7-9.

21. Jerzy Lechowsk Pojęcia i prawa fizyczne w służbie metafilozofii uniwersalistycznej. HIPOTEZA EGOLOGII                                                    UNIWERSALISTYCZNEJ. BIBLIOTEKA DIALOGU. Warszawa 1999.

22. Jerzy Lechowski  Wzór na szczęście. Gazeta Ubezpieczeniowa  Nr 47 1999 i 1(49) 2000.

23.  Jerzy Lechowsk Motywacje pozamaterialne do pracy w ubezpieczeniach – szkolenie w Austrii Warta Vity S.A.                                              WARTA VITA AUSTRIA 2000. Biuletyn Informacyjny Nr 4(10) 2000.

24. Jerzy Lechowski  Podstawy teoretyczne sukcesu i szczęścia opracowane na podstawie analogii do pojęć fizycznych.

25. Jerzy Lechowski  Elementy podstaw cybernetyki Oskara Langego – Pod redakcją naukową Grażyny Musiał. Twórczość naukowa Oskara Langego i jej znaczeniew teorii ekonomii. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach 2004